چهره های ماندگار

  • پروفسور عباس طلوعی اشلقی:

جناب پروفسور عباس طلوعی اشلقی، استاد تمام و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  • پروفسور رضا رادفر:

جناب پروفسور رضا رادفر، استاد تمام و مدیر گروه مدیریت صنعتی و تکنولوژی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

فهرست