بنر لوگوی دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات و انجمن علمی مدیریت صنعتی

انجمن علمی مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات

آمار انجمن

0+
برنامه‌های ما
0%
درصد رضایت از ما
0
گواهی‌های صادر شده
0
تعداد اعضای ما

برای استفاده از مزایای انجمن علمی مدیریت صنعتی، به ما بپیوندید.

فهرست