هیأت موسس

1- آقای پرفسور عباس طلوعی اشلقی

2- آقای پروفسور رضا رادفر

3- آقای مهدی رضا عدمیان

4- آقای یزدان یزدانی

5- آقای عیسی حیدری

6- آقای سعید عبداللهی

7- آقای امین رضا پناه

فهرست