همایش معرفی انجمن مدیریت صنعتی دانشگاه علوم و تحقیقات

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

پوستر همایش معرفی
تقدیر از اساتید و همکاران برتر رشته مدیریت صنعتی
پوستر همایش معرفی
فهرست