اقتصاد خرد – حل تمرین عرضه

اقتصاد خرد
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
https://saimi.ir/wp-content/uploads/2022/05/اقتصاد-خرد-تمرین-عرضه-استاد-عدمیان.mp4 درس اقتصاد خرد حل تمرینات مبحث عرضه با تدریس استاد مهدی رضا عدمیان مدرس درس اقتصاد خرد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اگر…

اقتصاد خرد – حل تمرین تقاضا

اقتصاد خرد
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
https://saimi.ir/wp-content/uploads/2022/05/اقتصاد-خرد-تمرین-تقاضا-استاد-عدمیان.mp4 درس اقتصاد خرد حل تمرینات مبحث تقاضا با تدریس استاد مهدی رضا عدمیان مدرس درس اقتصاد خرد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اگر…

تحقیق در عملیات – حل تمرین مدل برنامه ریزی خطی به روش ترسیمی

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
https://saimi.ir/wp-content/uploads/2022/05/تحقیق-در-عملیات-تمرین-مدل-برنامه-ریزی-خطی-به-روش-ترسیمی-استاد-عدمیان.m4v درس تحقیق در عملیات مبحث مدل برنامه‌ریزی خطی به روش ترسیمی با تدریس استاد مهدی رضا عدمیان مدرس دروس تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی…
فهرست