کلینیک تخصصی مدیریت صنعتی با اساتید برجسته حوزه مدیریت صنعتی

، ، ، ، ، ، ،
جلسه پرسش و پاسخ آنلاین با حضور اساتید برجسته حوزه مدیریت صنعتی جناب آقای پرفسور عباس طلوعی جناب آقای دکتر رضا رادفر جناب آقای دکتر محمدرضا معتدل
فهرست