شماره: 4015000059

  • عنوان: گواهی حضور در کارگاه علمی، تخصصی روش تدریس پیشرفته در آموزش عالی

  • برای: جناب آقای / سرکار خانم کاوه یوسفی

  • تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

  • متن:

بدینوسیله گواهی می گردد؛

جناب آقای / سرکار خانم کاوه یوسفی

در “کارگاه علمی، تخصصی «روش تدریس پیشرفته در آموزش عالی» که به مدت ۴ ساعت از ساعت ۹ الی ۱۳ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ با همکاری انجمن علمی مدیریت صنعتی در سالن همایش‌های دکتر حبیبی واقع در کتابخانه و مرکز اسناد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار گردید، شرکت نموده  و پس از حضور کامل در این کارگاه تخصصی موفق به دریافت این گواهینامه گردیده‌اند.

دکتر کامران محمدخانی
ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی رضا عدمیان
دبیر انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

  • تصویر مدرک:فهرست