پوستر همایش معرفی

همایش معرفی انجمن مدیریت صنعتی

، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
انجمن علمی مدیریت صنعتی واحد علوم و تحقیقات با همکاری پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌کند. همایش معرفی انجمن مدیریت صنعتی، برنامه‌ها و همایش‌ها تقدیر…
فهرست